Disclaimer - Werken bij Heesen Yachts

Disclaimer

Algemeen
Hoewel de content van de onderhavige website zorgvuldig is samengesteld, kan het zo zijn dat de website incorrecte of incomplete informatie bevat. Heesen Yachts B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk: “Heesen Yachts”) kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. In geval van twijfel over de juistheid of volledigheid van de informatie, kunt u contact opnemen met Heesen Yachts. Hieronder treft u de contactgegevens aan:

Adres: Rijnstraat 2, 5347 KL, Oss, Nederland
Telefoonnummer: +31 412 66 55 44
E-mailadres: welcome@heesenyachts.com

Garanties
De website wordt “as is” aangeboden, zonder in dat kader garanties worden gegeven over de content van de website en de informatie die wordt gegeven. Zo geeft Heesen Yachts in ieder geval geen garanties met betrekking tot het volgende:

  • Dat de website continu beschikbaar is;
  • Dat de informatie op de website compleet is, waar is, accuraat of niet misleidend;

Intellectueel eigendom
Heesen Yachts behoudt alle rechten voor. Heesen Yachts, dan wel haar licentiegevers, zijn rechthebbenden op alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom in teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen die terug te vinden zijn op deze website, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald is. Het is toegestaan om de website te browsen en om delen van de website te reproduceren door deze te printen, downloaden en te verspreiden aan anderen, maar dat is enkel toegestaan indien het om niet-commerciële, informerende en persoonlijke doeleinden gaat. Het verkopen of distribueren van (delen van) de website is niet toegestaan voor commerciële doeleinden. Bovendien is het niet toegestaan om delen van de website aan te passen of te verwerken in een ander werk, andere publicatie of website. Dat geldt voor zowel hardcopy varianten als elektronische. Heesen Yachts geeft in dit kader geen rechten of garanties af.

De rechten van intellectuele eigendom die gerelateerd zijn aan de producten, vindingen, designs, merken en handelsnamen die worden gebruikt en/of afgebeeld op deze website, worden tevens gehouden door Heesen Yachts of een van haar licentiegevers, tenzij anders is vermeld op de website zelf. Het is niet toegestaan om kopieën te maken van (delen van) de website, tenzij Heesen Yachts daarvoor voorafgaand aan het maken van de kopie toestemming heeft gegeven.

Beperking van aansprakelijkheid
Heesen Yachts is niet aansprakelijk (noch op grond van enige overeenkomst, noch op grond van de wet of anderszins) in relatie tot de content van, of het gebruik van, of anderszins in verband met de website. Daarbij wordt het volgende in acht genomen:

  • Voor zover de website gratis ter beschikking gesteld, is Heesen Yachts niet aansprakelijk voor enige directe schade;
  • Heesen Yachts is in het geheel niet aansprakelijk voor enige indirecte- of gevolg schade;
  • Heesen Yachts is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gederfd inkomen of verwachte besparingen. Zij is niet aansprakelijk voor eventueel verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, of verlies of beschadiging van informatie of gegevens;

De beperkingen van aansprakelijkheid zijn ook van toepassing indien Heesen Yachts op de hoogte was van de potentiële schade.

Derde partijen
Heesen Yachts, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, heeft er belang bij om ook de aansprakelijkheid van haar bestuurders en werknemers te beperken. Door gebruik te maken van de website, aanvaardt u dat u geen vordering zal instellen jegens de bestuurders of werknemers vanwege de door u geleden schade die verband houdt met de website.

Niet-afdwingbare bepalingen
Indien een voor zover een van de bepalingen uit deze disclaimer, niet afdwingbaar is onder toepasselijke recht, heeft dat geen betrekking op de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze disclaimer.